نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش پژوه دکتری تخصصی معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیارگروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 دانشیار گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

10.22034/rjnsq.2021.162650

چکیده

معماری ایران در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، این پرسش را به وجود می آوردچه عوامل و چالش های فرهنگی دراین دوره، میراث حکومت عصر پهلوی و تداوم چالش های فرهنگی درآن دوره است و معماری دوره جمهوری اسلامی دارای چه مؤلفه ها و ویژگی هایی است؟ روش تحقیق در این پژوهش،اتخاذ استراتژی تحقیق کیفی با روش پدیدارشناسی و با رویکرد تفسیری(هرمنوتیکی) است و سعی دارد تا با بهره گیری از این روش به درکی عمیق تر از آنچه تاکنون بوده است، برسد. همچنین از روش نشانه شناختی نیزبهره گیری شده است.مرحله ی تحلیل نیز به روش پدیدارشناسی توصیفی است. یافته ها حکایت از اثرگذاری وابستگی به غرب،جهانی سازی،تعارض سنت و مدرنیته وارزش های حاکم بر فرهنگ ایرانی و تباین آن با بخشی از ارزش های فرهنگی غرب داردوازتأثیر متقابل معماری وفرهنگ بر هم می گوید. نتیجه نهایی پژوهش،دربردارنده مفروضات شخصی و مبانی فلسفی ای است که تفسیراز آن منتج شده است.

کلیدواژه‌ها