نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 استادیار علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، غرب تهران، ایران (نویسنده‌ مسئول).

3 استاد علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

پژوهش با تمرکز بر لُرها و ارائه تعریف و تبیین مفهوم هویت ملی، عناصر هویت ملی ایران و دل‌بستگی لُرها نسبت به مؤلفه زبان فارسی در عصر پهلوی (1299 ـ 1357 ه.ش) است. در ایران گروه‌های زبانی گوناگونی زندگی می‌کنند، این گروه‌ها نقش سازنده و برجسته‌ای در همبستگی و تقویت هویت ملی دارند. لُرها هم ازنظر زبانی و گویش‌های زبانی شباهت زیادی با زبان فارسی دارند و هم ازنظر تاریخی و فرهنگی خودشان را ایرانی می‌دانند. وجود دیدگاه‌هایی مبنی بر ایرانی بودن لُرها، عناصر هویت‌بخش دین اسلام و مذهب تشیع، زبان فارسی، تاریخ و سرزمین ایران باعث شد لُرها نقش فعال و تأثیرگذاری در مسایل گوناگون ایران داشته باشند. لُرها با کارآمدترین ابزارهای زبان فارسی؛ ازجمله شاهکارهای ماندگار فردوسی، سعدی، حافظ، نظامی و مولوی در غنا و گسترش زبان فارسی بعنوان ‌زبانی فراگویشی و تعاملی نقش زیادی در همبستگی ملی داشتند. در عصر پهلوی زبان فارسی به‌عنوان مؤلفه پایدار هویت‌ساز و به‌صورت آگاهانه برای انجام مکاتبات اداری، رسمی و علمی موردتوجه قرار گرفت..پژوهش به بررسی نقش لُرها در استحکام بخشی به وحدت ملی در ایران، می پردازد که در قالب فرضیۀ «لُرها در کنار گویش‌های محلی زبان لُری با بکارگیری زبان فراگویشی فارسی بعنوان زبان رسمی مکاتبات، نظام اداری، آموزشی، زبان آثار و منابع مکتوب ملی و محاوره ای، نقش مؤثری در استحکام وحدت ملی داشته اند.» بنابراین با توجه به ماهیت موضوع، تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای، اسنادی و اینترنتی است.

کلیدواژه‌ها

 • آبراهامیان، یرواند (1397)؛ تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمدابراهیم فتّاحی ولیلایی، تهران: نشر نی. چاپ هجدهم.
 • احمدی، حمید (1382)؛ «هویت ملی ایرانی: بنیادها، چالش‌ها، بایسته‌ها»، فصلنامه‌ی پژوهش فرهنگی، سال هفتم، دوره‌ی جدید، شماره‌ی 6، صص 51ـ5.
 • افشار، هلن (1397)؛ هویت ایرانی، تهران: نشر جوانه توس.
 • امان‌اللهی بهاروند، سکندر (1393)؛ قوم لر، پژوهشی درباره‌ی پیوستگی قومی و پراکندگی جغرافیایی لُرها در ایران، تهران: نشر آگه. چاپ پنجم.
 • امان‌اللهی بهاروند، سکندر (1384)؛ «لُرها؛ تحلیلی تاریخی ـ جامعه‌شناختی»، گفتارهایی درباره جامعه‌شناسی هویت در ایران، به کوشش حسین گودرزی، تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
 • بشیریه، حسین (1387)؛ آموزش دانش سیاسی، مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی، تهران: نشر نگاه معاصر. چاپ نهم.
 • بیگدلی، علی (1383)؛ «سیر تحول و تکوین هویت ملی در ایران»، گفتارهایی درباره‌ی هویت ملی در ایران، گردآوری و تدوین داود میرمحمدی، تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
 • پژمان بختیاری، حسین (1372)؛ کویر اندیش، تهران: نشر پارسا.
 • تاجیک، محمدرضا (1379)؛ «روشنفکر ایرانی و معمای هویت ملی»، فصلنامه‌ی مطالعات ملی، شماره‌ی 5، سال دوم، پاییز، صص 176ـ159.
 • خطیبی، ابوالفضل (1385)؛ «هویت ایرانی در شاهنامه»، نامه‌ی فرهنگستان، شماره‌ی 32.
 • رجایی، فرهنگ (1397)؛ مشکله هویت ایرانیان امروز، تهران: نشر نی. چاپ نهم.
 • سینایی، سید عطاءالله (1392)؛ «خاطره، اسطوره و هویت ایرانی در میان ایلات و طوایف»، فصلنامه‌ی سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 43، شماره 1، بهار، صص 174ـ155.
 • شهیدی، جعفر (1376)؛ ترجمه نهج‌البلاغه، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. چاپ یازدهم.
 • صفی‌نژاد، جواد (1381)؛ لُرهای ایران، لُر بزرگ و لُر کوچک، تهران: نشر آتیه.
 • ظفری، ولی‌الله (1383)؛ «مختصات آوایی و دستوری گویش نهاوندی»، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی ایران‌شناسی، 27 ـ 30 خردادماه 1381، جلد اول، تهران: بنیاد ایران‌شناسی.
 • عمید، حسن (1375)؛ فرهنگ عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر. چاپ پنجم.
 • فلاح، مرتضی (1386)؛ «نقش زبان فارسی در یکپارچگی و وحدت ملی ایران»، پژوهش‌های ادب عرفانی (گوهر گویا)، دوره‌ی 1، شماره‌ی 4، پاییز و زمستان، صص 164ـ131.
 • قنبری عدیور، عباس (1383)؛ «گویش بختیاری، گنجینه‌ای از واژه‌های سره ایرانی»، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی ایران‌شناسی 27 ـ 30 خرداد 1381، جلد دوم، تهران: بنیاد ایران‌شناسی.
 • گودرزی، حسین (1383)؛ «هویت ملی در شعر پژمان بختیاری»، فصلنامه‌ی مطالعات ملی، سال پنجم، شماره 4، زمستان، صص 131ـ111.
 • مستوفی، حمدالله (1363)؛ تاریخ گزیده، به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران: امیرکبیر.
 • مسکوب، شاهرخ (1385)؛ هویت ایرانی و زبان فارسی، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز. چاپ سوم.
 • مقصودی، مجتبی (1394)؛ «قومیت‌ها و هویت فرهنگی ایران»، نامه پژوهش، 22 و 23، صص 209 ـ 232.
 • موسوی نژاد، ابراهیم (1383)؛ «شاهنامه و شاهنامه‌خوانی در عشایر لر»، فصلنامه‌ی مطالعات ملی، دوره 17، سال پنجم، شماره‌ی یکم، صص 130ـ105.
 • میلر، دیوید (1383)؛ ملیت، ترجمه‌ی‌: داوود غرایاق زندی، تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
 • ناتل خانلری، پرویز (1347زبان‌شناسی و زبان فارسی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران. چاپ سوم.
 • یاحقی، محمدجعفر (1376)؛ چون سبوی تشنه، ادبیات معاصر فارسی، تهران: انتشارات جامی. چاپ چهارم.
 • Anthony,D (1986); The Ethnic Origin of Nations, NewYork: Basil Blackwell, pp 24-25.
 • http://www.dezfoolnews.ir.
 • https://www.irna.ir.
 • https://www.isna.ir.
 • https://lorestan.farhang.gov.ir.
 • https:// neginzagros.com.
 • http://mashahirlor.blogfa.com.
 • https://www.mashreghnews.ir.