نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران دانشکده روانشناسی

4 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اعتمادبه‌نفس ملی انجام شد. روش تحقیق توصیفی ـ همبستگی بود. جامعه‌ی آماری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد بودند. براساس بررسی متون و ادبیات مربوط به اعتمادبه‌نفس ملی یک پرسشنامه 110 گویه‌ای تنظیم شد و سپس در اختیار 10 نفر از کارشناسان حوزه‌ی روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، مدیریت و علوم سیاسی قرار گرفت و روایی صوری و محتوایی آن تأیید شد. سپس پرسشنامه 110 گویه‌ای روی نمونه‌ی 484 نفری از دانشجویان که به‌صورت در دسترس انتخاب ‌شده بودند، اجرا شد. با بررسی تعیین سهم هر گویه در نمره‌ کل، گویه‌هایی که پایین‌تر از 30/0 بودند، حذف شدند و تعداد گویه‌ها به 98 گویه رسید. نتایج نشان داد که ضریب پایایی پرسشنامه اعتمادبه‌نفس ملی با روش آلفای کرونباخ (964/0)، روش دونیمه کردن (956/0) و روش گاتمن (956/0) به دست آمد که حاکی است پرسشنامه در نمونه‌ی دانشجویی از ضرایب پایایی خوبی برخوردار است؛ بنابراین، پرسشنامه اعتمادبه‌نفس ملی ابزار مناسبی برای سنجش اعتمادبه‌نفس ملی است و از آن می‌توان برای اندازه‌گیری استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

 • اسماعیلی، مهناز؛ طالبی، احسان (1395)؛ «مروری بر موضوع اعتماد‌به‌نفس و نظریات مربوط به آن»، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم اجتماعی. 1395. تهران.
 • اشرافی، مرتضی (1389)؛ «اعتمادبه‌نفس ملی، راهی برای توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی». مجموعه مقالات همایش فرهنگ عمومی، اعتمادبه‌نفس ملی و انقلاب اسلامی. تهران: مرکز تحقیقات میان‌رشته‌ای علوم انسانی و اسلامی دانشگاه امام صادق (ع).
 • افتخاری، اصغر (۱۳۸۹)؛ «امنیت اجتماعی‌شده و اعتمادبه‌نفس ملی؛ رویکردی اسلامی». مجموعه مقالات همایش فرهنگ عمومی، اعتماد به نفس ملی و انقلاب اسلامی. تهران: مرکز تحقیقات میان‌رشته‌ای علوم انسانی و اسلامی دانشگاه امام صادق (ع). چاپ اول.
 • امامی، سید مجید (1389)؛ «مطالعه‌ی پیوند مفهومی هویت و اعتمادبه‌نفس ملی براساس الگوی جامعه‌شناسی تاریخی بحران در ایران معاصر». مجموعه مقالات همایش فرهنگ عمومی، اعتمادبه‌نفس ملی و انقلاب اسلامی. تهران: مرکز تحقیقات میان‌رشته‌ای علوم انسانی و اسلامی دانشگاه امام صادق (ع).
 • امیری، مجتبی؛ خواستار، حمزه (1389)؛ «مبانی روش‌شناسی و نظری مطالعه اعتمادبه‌نفس ملی». مجموعه مقالات همایش فرهنگ عمومی، اعتمادبه‌نفس ملی و انقلاب اسلامی. تهران: مرکز تحقیقات میان‌رشته‌ای علوم انسانی و اسلامی دانشگاه امام صادق (ع).
 • بیابان‌گرد، اسماعیل (1373)؛ روش‌های افزایش عزت‌نفس در کودکان و نوجوانان. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
 • پورعزت، علی‌اصغر؛ قلی‌پور، آرین (1389)؛ «تأملی بر مدیریت مؤلفه‌های مؤثر بر اعتمادبه‌نفس ملی». مجموعه مقالات همایش فرهنگ عمومی، اعتمادبه‌نفس ملی و انقلاب اسلامی. تهران: مرکز تحقیقات میان‌رشته‌ای علوم انسانی و اسلامی دانشگاه امام صادق (ع).
 • جاویدی، مجتبی (1389)؛ «راهکارهای تحقق اعتمادبه‌نفس ملی و آثار آن در کشور از دیدگاه رهبر انقلاب». مجموعه مقالات همایش فرهنگ عمومی، اعتمادبه‌نفس ملی و انقلاب اسلامی. تهران: مرکز تحقیقات میان‌رشته‌ای علوم انسانی و اسلامی دانشگاه امام صادق (ع).
 • فارسی، علیرضا؛ عبدلی، بهروز؛ زمانی ثانی، سید حجت (۱۳۹۳)؛ «بررسی ساختار عاملی پرسشنامه منابع اعتمادبه‌نفس ورزشی در ورزشکاران زن و مرد دانشگاهی رشته‌های گروهی و انفرادی». مجله مطالعات روان‌شناسی ورزشی. ش 8، تابستان، صص 18-1.
 • قلی‌پور، آرین؛ پورعزت، علی‌اصغر (1389)؛ «راهکارهای ارتقا و تعمیق خودباوری ملی». مجموعه مقالات همایش فرهنگ عمومی، اعتمادبه‌نفس ملی و انقلاب اسلامی. تهران: مرکز تحقیقات میان‌رشته‌ای علوم انسانی و اسلامی دانشگاه امام صادق (ع).
 • کوشکی، محمدصادق؛ آجرلو، اسماعیل (1389)؛ «رهیافتی بر اعتمادبه‌نفس ملی با فرایند تولید معنا و نفی مدرنیسم معرفتی در انقلاب اسلامی». مجموعه مقالات همایش فرهنگ عمومی، اعتمادبه‌نفس ملی و انقلاب اسلامی. تهران: مرکز تحقیقات میان‌رشته‌ای علوم انسانی و اسلامی دانشگاه امام صادق (ع).
 • گیدنز ، آنتونی (1378)؛ جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صنوبری. تهران: انتشارات نی. چاپ پنجم.
 • مبینی دهکردی، علی و چگنی، علی (1389)؛ «راهبردهای توسعه اعتمادبه‌نفس ملی از دیدگاه امام خمینی». فصلنامه مطالعات دفاعی-استراتژیک، سال دهم، شماره 39. بهار 1389.
 • مجیدی، حسن (1389)؛ «راهکارهای تقویت اعتمادبه‌نفس ملی در جهت دست‌یابی به اهداف سند چشم‌انداز توسعه». مجموعه مقالات همایش فرهنگ عمومی، اعتمادبه‌نفس ملی و انقلاب اسلامی. تهران: مرکز تحقیقات میان‌رشته‌ای علوم انسانی و اسلامی دانشگاه امام صادق (ع).
 • نیازی، محسن (1389)؛ «نظریه‌های جامعه‌شناسی اعتماد ملی و اجتماعی». مجموعه مقالات همایش فرهنگ عمومی، اعتمادبه‌نفس ملی و انقلاب اسلامی. تهران: مرکز تحقیقات میان‌رشته‌ای علوم انسانی و اسلامی دانشگاه امام صادق (ع).
 • Miho (2003); "Development of new self-report Questionniare: The Ambulatory self-cofidence Quetionniare(ASCQ)". A Thesis in Master of Science in Faculty of Science.
 • Bagherpour, " Hairul Anuar Hashim, Soumendra Saha and Asok Kumar Ghosh (2012); investigated the psychometric properties of Malaysian and Iranian trait sports confidence inventory scale". Middle East Journal of Scientific Research. Vol 11. No 1: PP 106-112. January 2012 with 1,661 Reads
 • Bandura, Albert (2000); Exercise of human agency throu collective efficacy. Curent Directions in Psychological Science. 9(3): PP75-78.
 • Bandura, A (1997); "Perceived Self-efficacy in Cognitive Development and Functioning". Educational Psychologist, 28, 2, PP 117-148.
 • Gaurav Dureja and Sukhbir Singh (2011);. "Self-confidence and decision making between psychology and physical education students: A comparative study". Journal of Physical Education and Sports Management, Vol. 2(6), pp 62-65.
 • Gist,Marilyn, E. Mitchell,Terence R (1992); "Self-efficacy: A theorical analysis of its determinants and malleability".Academy of management review,17(2): PP 183-211.
 • Gist,Marilyn E (1987); "Self-efficacy: implications for organizational behavior and human resource management". Academy of management Review.12(3): PP 472-485.
 • Horne, Jane C.Nadina B Lincoln, and Pip A Logan (2017); "Measurement of confidence": the development and psychometric evaluation of a stroke-specific, measure of confidence. Clin Rehabil. 2017 Nov; 31(11): PP 1529–1537.
 • Seyong Jang, Han-Joo Eom, Kyu-Dong Lee, Won-Min Choi, Ye-Lim Choi, Hyun-Woo Kang, Eun-Hyung Cho (2018); "Validation of a Questionnaire that Surveys Confidence" in Sports among Korean Competitive Athletes. Vol 14 No 2 (2018): JOMH.
 • Paul Sander and Lalage Sanders (2017); "Measuring confidence in academic study: A summary report". Electronic Journal of Research in Educational Psychology and Psychopedagogy, 1 (1). PP 1-17.

Unver Vesile, Tulay Basak, Penni Watts, Vanessa Gaioso, Jacqueline Moss, Sevinc Tastan, Emine Iyigun and Nuran Tosun (2017); The reliability and validity of three questionnaires: The Student Satisfaction and Self-Confidence in Learning Scale, Simulation Design Scale, and Educational Practices Questionnaire The reliability and validity of three questionnaires: The Student Satisfaction and Self-Confidence in Learning Scale, Simulation Design Scale, and Educational Practices Questionnaire. Contemporary Nurse, Vol. 53, No. 1, pp 60–74.