نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اهل‌سنت در جمهوری اسلامی یکی از گروه‌های فرهنگی فعال در عرصه‌ی اجتماع هستند. گروه‌های فرهنگی ظرفیت‌های متعددی دارند که درصورت تعامل مناسب با آن‌‌ها می‌‌توان از آن ظرفیت‌‌ها استفاده کرد و درصورتی‌که تعامل با آن‌‌ها در چهارچوب مناسبی صورت نگیرد می‌‌تواند منجربه واگرایی آن‌‌ها شود. شناخت سیاست‌‌های کلی نظام جمهوری اسلامی قدم اول در طراحی راهبردهای مناسب جهت تعامل با آن‌‌هاست. تحقیق حاضر درپی کشف و تبیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی از نگاه آیت‌الله خامنه‌‌ای به‌عنوان ولی‌فقیه جمهوری اسلامی در تعامل با آن‌هاست. تحقیق حاضر با روش داده‌بنیاد بر روی بیانات و پیام‌ها و برخی از رفتارهای سیاسی آیت‌الله خامنه‌‌ای انجام شده است تا نظام فکری ایشان در تعامل با اهل‌سنت استخراج شود. درمجموع می‌توان گفت محور اصلی اندیشه‌ی ایشان وحدت است که ابعاد مختلفی را شامل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

 • ابوالمعالی، خدیجه (1391)؛ پژوهش کیفی از نظریه تا عمل. تهران: نشر نی.
 • اشرف، احمد (1383)؛ ایران هویّت، ملیّت، قومیّت. به کوشش حمید احمدی و سایر نویسندگان. تهران، مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
 • بشیریه، حسین (1383)؛ ایران هویّت، ملیّت، قومیّت. به کوشش حمید احمدی و سایر نویسندگان. تهران، مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
 • بهادری، علی (1397)؛ «پژوهش کیفی داده‌بنیاد، کدگذاری و اهمیت، مراحل و شیوه‌ی اجرای آن در کارورزی دانشگاه فرهنگیان». دوفصلنامه‌ی راهبردهای نوین تربیت معلمان. س چهارم، ش 5، بهار و تابستان، صص 88ـ69.
 • دانایی‌فر، حسن؛ امامی، سید مجتبی (1387)؛ «استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد». اندیشه‌ی مدیریت. س اول، ش دوم، پاییز و زمستان، صص 97ـ69.
 • محمدپور، احمد (1392)؛ روش تحقیق کیفی ضدروش. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
 • سایت دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای به نشانی: khamenei.ir.
 • نرم‌افزار حدیث ولایت، مؤسسه‌ی تحقیقاتی نور.
 • Brass p. (1991); "Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison", Sage, India.
 • Creswell J. (2005); educational research, person.
 • Dingley J. (2008); "Nationalism, Social Theory and Durkheim", PALGRAVE MACMILLAN, New York.
 • _ Durkheim E. (1960); "The Division of Labor in Society", The Free press of Glencoe, ILLINOIS, USA.
 • Glaser B. & Strauss A. (2006); the discovery of grounded theory, Aldine Transaction.
 • Marx K. and Engels F. (1956); "The Holy Family", Foreign language publishing house, Moscow.
 • Martin Patricia Yancey & Turner Barry (1986); "grounded theory and organizational research", the journal of applled behavioral science, volume22, number2, 141-157.
 • Oxford (1971); the compact edition of the Oxford English Dictionary, Oxford Press.
 • Simmel G. (1950); The Sociology of Georg Simmel, Free Press, New Yor.
 • Strauss A. & Corbin J., (2015); basics of qualitative research, sage.
 • Sung Ho K. (2004); Max Weber’s Politics of Civil Society, Cambridge university press, New York.
 • Varian H. (1992); Microeconomic Analysis, Norton, New York.
 • Weber M. (1978); Economy and Society, university of California Press, Berkeley, Los Angeles, London.