نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

3 دانشیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

چکیده

معماریایراندر سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اینپرسشرا بهوجود می‌آورد که چه عوامل و چالش‌های فرهنگی در این دوره، میراث حکومت عصر پهلوی و تداوم چالش‌های فرهنگی در آن دوره است و معماریدوره جمهوری اسلامی دارای چه مؤلفه‌ها و ویژگی‌هایی است؟ روش تحقیق در این پژوهش، اتخاذ استراتژی تحقیق کیفی با روش پدیدارشناسی و با رویکرد تفسیری (هرمنوتیکی) است و سعی دارد تا بابهره‌گیری از این روش به درکی عمیق‌تر ازآنچه تاکنون بوده است برسد. هم‌چنین از روش نشانه‌شناسی نیز بهره‌گیری شده است. مرحله‌ی تحلیل نیز به روش پدیدارشناسی توصیفی است. ـ یافته‌هاحکایتاز اثرگذاریوابستگی به غرب، جهانی‌سازی، تعارض سنت و مدرنیته و ارزش‌هایحاکم بر فرهنگ ایرانی و تباین آن با بخشی از ارزش‌های فرهنگی غرب دارد و از تأثیر متقابل معماری و فرهنگ بر هممی‌گوید. نتیجه نهایی پژوهش، دربردارنده مفروضات شخصیو مبانی فلسفی‌ای است که تفسیر از آن منتجشده است.
معماریایراندر سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اینپرسشرا بهوجود می‌آورد که چه عوامل و چالش‌های فرهنگی در این دوره، میراث حکومت عصر پهلوی و تداوم چالش‌های فرهنگی در آن دوره است و معماریدوره جمهوری اسلامی دارای چه مؤلفه‌ها و ویژگی‌هایی است؟ روش تحقیق در این پژوهش، اتخاذ استراتژی تحقیق کیفی با روش پدیدارشناسی و با رویکرد تفسیری (هرمنوتیکی) است و سعی دارد تا بابهره‌گیری از این روش به درکی عمیق‌تر ازآنچه تاکنون بوده است برسد. هم‌چنین از روش نشانه‌شناسی نیز بهره‌گیری شده است. مرحله‌ی تحلیل نیز به روش پدیدارشناسی توصیفی است. ـ یافته‌هاحکایتاز اثرگذاریوابستگی به غرب، جهانی‌سازی، تعارض سنت و مدرنیته و ارزش‌هایحاکم بر فرهنگ ایرانی و تباین آن با بخشی از ارزش‌های فرهنگی غرب دارد و از تأثیر متقابل معماری و فرهنگ بر هممی‌گوید. نتیجه نهایی پژوهش، دربردارنده مفروضات شخصیو مبانی فلسفی‌ای است که تفسیر از آن منتجشده است.

کلیدواژه‌ها

-      احمدی، بابک (1396)؛ معمای مدرنیته، تهران: انتشارات مرکز.
-      ازغندی، علیرضا (1382)؛ تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران (1357-1320)، تهران: انتشارات سمت.
-      ایرجی، جواد؛ نوروزبرازجانی، ویدا (1399)؛ معنا در معماری معاصر ایران بعد از انقلاب اسلامی (چاپ اول)، تهران: انتشارات دانشگاه پارس.
-      بانی‌مسعود، امیر (1399)؛ معماری معاصر در ایران از سال 1304 تاکنون (چاپ اول)، مشهد: انتشارات تخصصی هنر، معماری و شهرسازی.
-      حاجی‌یوسفی، امیرمحمد (1382)؛ ایران و رژیم صهیونیستی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
-      خواجه‌سروری، غلامرضا (1389)؛ رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
-    رنجبر، هادی؛ حق‌دوست، علی‌اکبر و دیگران (1391)؛ «نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی: راهنمایی برای شروع»، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، س 10، ش 3، صص 250-238.
-      سلیمی‌بنی، صادق (1385)؛ «چالش‌ها و تهدیدات فرهنگی انقلاب اسلامی»، فصلنامه پیام، ش 81، صص 172-155.
-      طباطبایی، محمدحسن (1380)؛ نفوذ فراماسونری در مدیریت نهادهای فرهنگی ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
-    لولویی، کیوان؛ میرزایی، حسین (1394)؛ «بررسی اثرگذاری فرهنگ بر پیکره معماری ایران در دوره معاصر»، کنفرانس سالانه پژوهش‌های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، دوره اول.
-      مدنی، سیدجلال‌الدین (1392)؛ تاریخ سیاسی معاصر ایران، تهران: دفتر تبلیغات اسلامی.
-      نقی‌زاده، محمد (1379)؛ «رابطه هویت سنت معماری ایران با مدرنیسم و نوگرایی»، مجله هنرهای زیبا، ش 7، صص 91-79‌.
-      نوروزی، محمدجواد (1387)؛ «جمهوری اسلامی ایران در پنج گفتمان»، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، س 4، ش 13، صص 116-85.
-      هوشنگ‌مهدوی، عبدالرضا (1375)؛ روزهای افتخار: لشکرکشی نافرجام انگلیس به ایران در سال 1330، تهران: نشر گفتار.
Giddens, A. (1990); The Consequence of Modernity, Oxford: Basil Blackwell.