نویسنده

دانش‌آموخته دکتری رشته مطالعات امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

امروزه به دلیل پیچیده‌تر شدن مسائل هویتی، حل مسائل مزمن هویتی نظیر شکاف‌های قومی و مذهبی و نیز شکاف‌های گفتمانی، صرفاً با اتکا به ظرفیت دولت‌ها امکان‌پذیر نیست. لذا بهره‌گیری از اندیشکده‌های مطالعاتی و نیز تخصصی راهبردی به رکن اساسی توسعه ظرفیت‌های کنشگران حاکمیتی، در حل مسائل هویتی مبدل شده است. شدت یافتن مداخلات خارجی چندجانبه در منطقه، علیه هویت شیعی، اسلامی، ایرانی و افزایش فشارهای سخت و نرم‌افزاری در حوزه برخی معضلات هویتی، ضرورت ایجاد و توسعه ظرفیت اندیشکده‌های تخصصی را نه‌تنها جهت مشارکت در حوزه تصمیم‌سازی، بلکه جهت ایفای نقش در حوزه برنامه‌ریزی و اجرا، قوت بخشیده است. امروزه با تکیه به بازیگران و کنشگران دولتی نمی‌توان در حل مسائل پیچیده حوزه هویت ایران، موفق عمل کرد. در این تحقیق بر پایه نشست‌های فشرده و نسبتاً گسترده خبرگی، ‌با استفاده از خبرگان و صاحب‌نظران امر، طرحی برای تولید و توسعه ظرفیت اندیشکده‌های مطالعات راهبردی تخصصی ارائه شده است که در آن الزامات، فرآیندها و الگوی نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری راهبردی بومی در حوزه حل مسائل هویتی ایران به‌منظور نیل به وضعیت مطلوب ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

-    اشرف‌نظری، علی؛ سازمند، بهاره (1394)؛ «مدل‌ها و الگوهای مدیریت تنوعات هویتی و قومی: ارائه راهکارهایی برای ایران»، فصلنامه سیاست‌گذاری عمومی، دوره 1، ش 1، بهار 1394، انتشارات دانشگاه تهران، صص 129-107.
-      امام‌جمعه‌زاده، سیدجواد؛ مهدیان‌، حسین (1393)؛ «شکاف‌های قومی مذهبی مؤثر بر امنیت ملی ایران»، نشریه جغرافیا، دوره 12‌، ش 41، تهران: انجمن جغرافیایی ایران، صص 316-297.
-      پارسونز، واین (1385)؛ مبانی سیاست‌گذاری عمومی و تحلیل سیاست‌ها، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، صص 75-32.
-      حاجیانی، ابراهیم (1379)؛ «تحلیل جامعه‌شناختی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه»، فصلنامه مطالعات ملی، ش 5، تهران: صص 228-193.
-      حقیقی، علی‌محمد (1394)؛ شکاف‌های اجتماعی و توسعه سیاسی در ایران معاصر، تهران: نشر بین‌الحرمین، صص 64-45.
-      قطبی جشوقانی، محمد (1393)؛ الگوی مدیریت فرهنگی، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، صص 17-1.
-      کریمی، علی؛ قاسمی‌طوسی، سمیه (1393)؛ «سیاست‌گذاری اجتماعی و هویت‌سازی ملی»، فصلنامه مطالعات ملی، دوره 15، ش 2(58)، صص 48-25.
-      مختاری، قاسم (۱۳۸۷)؛ مقدمه‌ای بر تفکر سیستمی، ویرایش پنجم، دانشگاه قم: صص 64-27.
-      ملک‌محمدی، حمیدرضا (1394)؛ مبانی و اصول سیاست‌گذاری عمومی، تهران: انتشارات سمت، صص 78-25.
-      هریس، ریچارد (۱۳۸۹)؛ هنر برنامه‌ریزی کوانتومی، ترجمه بینش و مهذب، تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، صص 73-12.
-      یوسفی، علی (1380)؛ «روابط بین قومی و تأثیر آن بر هویت ملی اقوام در ایران»، فصلنامه مطالعات ملی، ش 8، زمستان، صص 42-13.
-      Burton, G (2000); Talking t.v, Introduction to the study of virtual Society , London:Arnold.
-      James,G McGann (2012); Think thanks Index Report,University of Pennsylvania.
-      Ramadier, G. (2004); Transdisciplinarity and its challenges: the case of urban studies – Futures, Elsevier, Futures; 36: 2004.
Gharajedaghi, (2011); System thinking; managing chaos and complexity, 3th.ed.