نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

سازمان‌دهی سیاسی فضا در جهان امروز اهمیت زیادی پیدا کرده است. در سطح تقسیمات کشوری و تفویض اختیار به مناطق به دلیل اقتضائات دیوانی و سیاسی، حکومت‌ها ناچار از سازمان‌دهی‌های جدیدتر با توجه به شرایط خود شده‌اند. درنتیجه این تحولات به‌تدریج ساختارهای جدیدی برای مدیریت فضا شکل گرفت که این ساختارها کنش‌های انسانی را ساماندهی می‌کنند. بر این اساس طیفی گسترده از کشورهای با اختیارات گسترده محلی تا کشورهای متمرکز بسیط با فقدان اختیارات محلی شکل گرفته‌اند. در ترکیه همه سطوح مدیریت محلی و ناحیه‌ای و تفویض اختیار به نهادهای عمومی غیردولتی در پرتو اصل تلقی واحد از دولت ـ ملتقابل ‌تحلیل است و در صورت تعارض بین اختیارات و صلاحیت‌های اداری اصل سوم و صدوبیست‌و‌سوم بر سایر اصول رجحان خواهد داشت. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه ترکیه در دو دهه قبل، اصلاحات زیادی درزمینه‌ی مدیریت‌های محلی براساس استانداردهای اروپا انجام داد اما با ناامیدی این کشور از ورود به اتحادیه اروپا، مجدداً نظام متمرکز تقویت‌ شده است. «نظام کنترل دولت مرکزی» بر مدیریت‌های محلی ماهیت چندلایه دارد و نهادهای محلی توسط نهادهای ملّی به طرق مختلف محدود و کنترل می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

-      انصاری، جواد (1373)؛ ترکیه در جستجوی نقشی تازه در منطقه، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
-      حافظ‌نیا، محمدرضا (1392)؛ جغرافیای سیاسی ایران، تهران: سمت.
-      حافظ‌نیا، محمدرضا؛ احمدی‌پور، زهرا؛ رومینا، ابراهیم (1397)؛ ساماندهی و مدیریت سیاسی فضا در ایران، تهران: سمت.
-      حافظ‌نیا، محمدرضا؛ رومینا، ابراهیم؛ احمدی‌پور، زهرا؛ فانی، علی‌اصغر (1392)؛ «مدیریت سیاسی فضا در سیستم‌های بسیط متمرکز»، فصلنامه ژئوپلیتیک، س 9، ش 29، صص 31-1.
-      رومینا، ابراهیم (1395)؛ «تأثیر تخصص‌گرایی بر کارکرد دولت محلی، نمونه: شورای اسلامی شهر تهران»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، س 31، ش 31، صص 55-43.
-      طباطبایی‌موتمنی، منوچهر (1397)؛ حقوق اداری، تهران: انتشارات سمت
-      عبدی، عطالله؛ مقصودی، مجتبی (1392)؛ «همگرایی در آذربایجان»، فصلنامه مطالعات ملّی، س 14، ش 1، صص 72-51.
-      میرحیدر دره؛ راستی، عمران؛ میراحمدی، فاطمه‌سادات (1393)؛ مبانی جغرافیای سیاسی ایران، تهران: سمت.
-      هاگت، پیتر (1393)؛ جغرافیا ترکیبی نو، ترجمه شاپور گودرزی‌نژاد، تهران: انتشارات سمت.
-      Anbarlı Bozatay, Ş, Kızılkaya, K. (2016); Merkezden Yönetim-Yerinden Yönetim Tartışmalarının Odağında Bir Düzenleme: 6360 Sayılı Yasa Hakkındaki Değerlendirmeler, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (1), 609-637.
-      Apan,Ahmet (2015); "Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki mülki idareye etkileri; Türk İdare Dergisi:İçişleri Bakanlığı", Strateji Geliştirme Başkanlığı, PP 305-481, Ankara.
-      Gözler, Kemal (2000); Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, Istanbul.
-      Önen, S, Eken, İ. (2016); YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDE UYGULANAN İDARİ VESAYET YETKİSİNİN İRDELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Ankara.
-      SAYAN, İpek ÖZKAL (2016); TÜRKİYE'DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME: https://www.academia.edu
-      Yördem, Y, Şeker, H. (2018); Türkiye' nin İdari Yapısı ve Mülki İdarenin Yeri. Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi, 2 (4), 10-24. Dicle.
-      سایت انجمن ایل اوشاک: http://www.usakozelidaresi.gov.tr/il-encumeni-gorevleri
-      سایت سازمان غیردولتی استان سیواس: http://www.sivasilozelidaresi.gov.tr/il-genel-meclisi
-      سایت وزارت کشور ترکیه: http://www.gorele.gov.tr/ilce-ozel-idare-mudurlugu
-      سایت وزارت کشور ترکیه: https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx
-      سایت وزارت کشور ترکیه: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi/ozel-idare1