نویسنده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

«غربی‌شدن»، «فراگیر شدن فرهنگ مصرفی» و «گسترش اسلوب زندگی امریکایی»، سه شکل تکامل یافته‌ی تهاجم فرهنگی است. مدن غرب در ابتدا تعریفی خاص از خود ارائه می‌داد و چنین تعریفی را عام و جهانی می‌دانست. اما امروزه، تعبیری که از جهانی‌شدن رایج شده، عبارت است از: مصرف محصولات مادی و فرهنگی امریکایی. این برداشت، به معنی در نوردیده شدن عرصه‌های فرهنگی به واسطه‌ی نفوذ اقتصادی است. در برابر این روند، مسأله‌ی «جهانی‌شدن فرهنگ» و یا «فرهنگی‌شدن جهان» مطرح می‌شود. جهان امروز، جهان یک دست و همگونی نیست، بلکه جهانی متنوع و متکثر است؛ ابزارهای زندگی در این جهان را گفت‌وگو، سازش و تبادل دانسته‌اند. این مقاله ضمن بررسی این مقولت، قائل به نگرش اخیر می‌باشد و بحث «مقاومت»، «تبادل» و «تحول» فرهنگی را در قبال تهاجم مطرح می‌کند.

کلیدواژه‌ها