نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، نه از فرهنگی واحد، که از فرهنگ‌های گوناگون شکل گرفته است. با گسترش نهضت چندفرهنگی‌گرایی در دهه‌های اخیر، مسأله‌ی به رسمیت شناختن تعدد فرهنگی و تأثیر هویت‌های گوناگون بر فرایند تصمیم‌گیری سیاسی، به یکی از موضوعات مهم و مطرح در اندیشه‌ی سیاسی معاصر تبدیل شده است. نوشتار حاضر، پس از طرح زمینه‌های موضوعیت یافتن تعدد فرهنگی، بر آن هست که ابعاد گوناگون صورت مسأله را روشن کند؛ پس از آن، به گونه‌شناسی نظریات مطرح در این زمینه به اختصار پرداخته شده و در پایان، نظریه‌ی چارلز تیلر در این باره مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها