نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

3 استاد سابق دانشگاه های آلمان و پژوهشگر ارتباطات

4 دکتری جامعه شناسی و پژوهشگر ارتباطات

5 پژوهشگر مسائل فرهنگی و مدیرکل امور فرهنگی وزارت امور خارجه

6 دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

میزگرد این شماره از فصلنامه، به بررسی موضوع «تبادل فرهنگ‌ها و ادیان» اختصاص یافته است. آنچه که از نظر خوانندگان ارجمند می‌گذرد، نظریه‌ها و تحلیل‌های جمعی از استادان دانشگاه‌ها و دست‌اندرکاران فرهنگی کشور است، که پیرامون تعریف فرهنگ و تمایز آن با تمدن، تعریف، تبادل فرهنگ‌ها و ادیان، نحوه و شرایط تبادل، پیامدها، نتایج و راهکارها به بحث و تبادل نظر پرداخته‌اند.
شرکت‌کنندگان در میزگرد عبارتند از: آقایان؛ دکتر عماد افروغ استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت ‌مدرس، دکتر کاووس سیدامامی استادیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)، دکتر صادق طباطبائی استاد سابق دانشگاه‌های آلمان و پژوهشگران فرهنگ و ارتباطات، دکتر مهدی محسنیان‌راد دکتری جامعه‌شناسی و پژوهشگر ارتباطات، حجه‌السلام والمسلمین محمد مسجدجامعی پژوهشگر مسائل فرهنگی و مدیرکل امور فرهنگی وزارت امور خارجه و داود غرایاق زندی دانشجوی دکتر رشته علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس.

کلیدواژه‌ها