نویسندگان

1 نویسنده کتاب

2 معرفی کتاب

چکیده

کتاب فرهنگ و رفتارهای اجتماعی ترجمه شده توسط نصرت فتی در تهران، توسط نشر رسانش به چاپ رسیده است. این اثر در 472 صفحه همراه با تصاویر و جداول تهیه شده و برای کسانی که جویای آگاهی درباره‌ی فرهنگ‌های دیگرند، دریچه‌ای نو می‌گشاید.
مدارا با اقلیت‌های قومی ـ نژادی و ملت‌ها و تسامح در برخوردهای بین گروهی و فردی از مهم‌ترین مطالب این کتاب است.
کتاب یاد شده اگر بتواند تنها و تنها یک باور را در ذهن مخاطبان بارور سازد، درواقع موفق بوده است و آن این‌که «قوم‌مدارای» هر چند پدیده‌ای عام است اما تنها و بهترین راهکار در مواجهه با ملل و اقوام دیگر نیست. این تألیف به منظور شناخت تحول گرایش‌ها، باورها و رفتارهای فرهنگی جوامع انجام پذیرفته است و پیام اصلی آن این است که همه‌ی اقوام، گروه‌ها، ملل و فرهنگ‌ها را به رسمیت بشناسیم و با برخوردی احترام‌آمیز، راه درک تفاهم و رابطه‌ی بین فرهنگی را به روی فرهنگ خود بگشائیم و مرزهای درون‌گروه و برون‌گروه را در نوردیم.
یکی از ویژگی‌های کتاب، تکیه‌ی مؤلف بر نتایج انواع تحقیقات تجربی است. از این‌رو، نظرات او مستند و دقیق می‌نماید و این امر بر قوت آراء و تحلیل‌های او می‌افزاید.
در سالیان اخیر به دلیل توسعه‌ی آموزش و ارتباطات و تغییرات سریع اجتماعی، جامعه‌ی ما با تنوع و پیچیدگی رفتارها و گرایش‌ها روبرو شده است. از این‌رو اثر مورد بحث می‌تواند محققان را در تحلیل نظری و دسته‌بندی تنوعات رفتاری موجود یاری بخشد.