نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 مصاحبه کننده

چکیده

توسعه سیاسی که با شاخص‌هایی نظیر سازماندهی نیروهای اجتماعی و استقرار نهادهای مدنی، نهادمندی ساختار سیاسی، فرایند سیاسی باز و فرهنگ سیاسی دموکراتیک و انجام کارویژه‌های اساسی مورد انتظار از سوی دولت مورد شناسایی قرار می‌گیرد، در مراحل استقرار و تعمیق خود با بحران‌های مختلفی از جمله بحران هویت ملی روبه‌رو است.
در گفت‌وگوی علمی با دکرت حسین بشیریه ضمن بررسی مبانی تئوریک و دیدگاه‌های مختلف مطروحه درباره نسبت توسعه سیاسی و بحران هویت، به ریشه‌های تاریخی این دو مقوله در سطح جهان و ایران پرداخته و بحران هویت ملی را به‌عنوان یک عنصر جدید از اواخر دوران قاجاریه تا زمان حاضر مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
سطوح و جلوه‌های تعارض، تأثیر گسترش روند جهانی شدن بر بحران هویت ملی و تضعیف دولت‌های ملی، سیاست‌های هویتی در ایران و برخی از کشورهای همسایه نظیر ترکیه و راه‌های کاهش تعارضات هویتی به‌ویژه از طریق تحقق دموکراسی از دیگر مقولات این گفت‌وگوی علمی است.