نویسنده

دانشجوی دوره دانشوری رشته جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به‌رغم مطالعات گوناگون و ادبیات نسبتاً متنوع پیرامون هویت ملی، مفهوم هویت ملی ایران کمتر از نگاه عینی و جامعه‌شناختی مورد توجه قرار گرفته است. نویسنده مقاله در ابتدا مفهوم و مهم‌ترین ابعاد هویت ملی ایرانیان را در هفت محور اجتماعی، تاریخی، جغرافیا، سیاسی، مذهبی، فرهنگی و زبانی مورد بررسی قرار داده است.
نگارنده در ادامه، با توجه به داده‌ها و یافته‌های تجربی و پیمایشی، به تجزیه و تحلیل مسائل هفت‌گانه هویت ملی پرداخته و با ارائه فراتحلیلی از تحقیقات پراکنده‌ای که در هر زمینه انجام شده است، فرضیاتی پیرامون مسائل هویت ملی مطرح کرده است.

کلیدواژه‌ها