نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

دوران معاصر، دوران دل‌مشغولی انسانی معاصر جدید در باب معمای «هویت» است. دانش و قدرت، توشه انسان در راه شناخت کیستی و چیستی «خود» در برابر «دیگری» است. به همین گونه مفهوم «هویت ملی» نیز پدیده‌ی سیاسی و اجتماعی عصر جدید است، هر چند که بنیان‌های آن در تاریخ گذشته قرار دارد. هویت ملی جدید در ایران با انقلاب مشروطیت و با بازآفرینی گفتمان هویتی در تاریخ گذشته و وضعیت جدید ایران شکل گرفته است. از این زمان به بعد است که روشفکران ایرانی تلاش مداوم برای شکل‌دهی به گفتمان هویت ایرانی در برابر «دگر» غرب را آغاز کرده‌اند. در این مقاله، تلاش شده است تا برخی از وجوه اقدامات انجام شده در جهت هویت‌سازی از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها