نویسنده

کارشناس ارشد مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها

چکیده

‌هویت ملی از منظر جامعه‌شناختی به مثابه نوعی احساس تعهد و تعلق عاطفی نسبت به اجتماع ملی است که موجب وحدت و انسجام می‌شود  دارای ابعاد مختلفِ خرده‌فرهنگ ملی، دینی، جامعه‌ای و انسانی است.
هدف مقاله بررسی جامعه‌شناختی هویت ملی و ابعاد چهارگانه آن است که در قالب مدل مفهومی با متغییرهای چهارگانه؛ تعاملات اجتماعی، عام‌گرایی، عدالت توزیعی و اقتدار مشروع نظام در جامعه آماری موردنظر ـ شهر مشهد ـ مورد بررسی قرار گرفته است.
مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش عبارت است از: میان ابعاد مختلف هویت ملی همبستگی متقابل وجود دارد. در این میان نسبت به و رابطه‌ی دو عنصر پایبندی ملی و تعهد ملی به‌عنوان شاکله‌ی هویت ملی با همبستگی بالا مورد تأیید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها