نویسندگان

1 نویسنده کتاب

2 معرف و ناقد کتاب

چکیده

نویسنده هم‌زمان با سقوط دیوار برلین، نوامبر 1989، در آلمان بسر می‌برد. در آن هنگام دریافت که رخدادها تأثیر ژرفی بر آینده‌ی سیاست‌های اروپا و بر چگونگی تفکر اروپائیان در مورد خویش، خواهد داشت. در سال‌های 89-1988 زمانی که اروپا دچار تغییر شکل شد، در آلمان ـ دانشگاه بیله‌فیلد ـ بود. پس از بازگشت، به بررسی مباحث مطروحه در انگلستان در مورد پویایی تغییرات پیچیده در اروپا پرداخت و بدین نتیجه رسید که الگوهای تغییرات ساختاری در اروپا، دلالت‌های فراوانی برای سیاست انگلستان دربردارد. در سال 94-1993 در دانشگاه سوفیای ژاپن حضور یافت و حزب دموکراتیک لیبرال که دیری صاحب سلطه بود، همان هنگام قدرت خود را از دست داد از این‌رو جایگاه ژاپن در آینده‌ی منطقه آسیا و اقیانوسیه مورد بحث قرار گرفت. در پی این رویداد، مجدداً موضوع هویت سیاسی ـ فرهنگی به بحث روز تبدیل شد.
کتاب حاضر برگرفته از تجارب مؤلف در کشورهای مختلف مانند؛ آلمان، ژاپن، استرالیا، مالزی و سنگاپور است. او با اتخاذ رهیافت مردم‌نگارانه به بررسی مباحث نظری مربوط به هویت سیاسی ـ فرهنگی در بستر ظهور نظام جهانی سه قطبی پرداخته و مجموعه مباحث خود را نه بخش به شرح زیر سازمان داده است.