نویسنده

چکیده

ازجمله دلمشغولی‌های صاحبنظران علاقه‌مند به ایران، رفع مشکلات مهاجران و استمرار هویت ملی در نسل دوم جامعه ایرانی خارج از کشور است. دولت نیز خود را مکلف به حمایت از همه‌ی ایرانیان می‌داند از این‌رو سازمان ارتباطات اسلامی در تاریخ 22/4/1379 «نخستین همایش گفتمان ایرانیان» را با حضور جمعی از نخبگان ایرانی خارج و دداخل کشور در تهران برگزار کرد تا مشکلات ایرانین خارج از کشور، نحوه مشارکت آنان در پیشرفت و توسعه همه سویه‌ی ایران، شناخت انتظارات متقابل دولت و هموطنان مهاجر و سرانجام تقویت پیوند آنها با میهن را بررسی کند.
فصلنامه مطالعات ملی با احساس وظیفه در قبال این مهم، گزارش این همایش را به همراه چکیده‌ای از سخنرانی‌های ایراد شده در آن، به استحضار خوانندگان محترم می‌رساند.