نویسنده

دکتری جامعه‌شناسی ارتباطات، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

چکیده

انقلاب جهانی ارتباطات علاوه بر افزایش تعداد رسانه‌های ارتباط جمعی، تحول مضمونی داده‌ها و پیام‌ها را نیز به ارمغان آورده است. در پرتو این تحول، رسانه‌های گروهی زمینه‌ی رشد بی‌سابقه‌ی آگاهی و شناخت اجتماعات بشری را فراهم ساخته‌اند. اما دو پیامد هم‌زمان این رویداد، یعنی جهانی‌شدن و بروز انواع هویت‌خواهی خُرد، گفتمان سیاسی ـ فرهنگی دولت‌های ملی را به چالش خوانده‌اند. نکات یاد شده شالوده‌ی مباحث سخنرانی علمی آقای دکتر مهدی منتظرقائم است که در دفتر فصلنامه انجام پذیرفته است.
سخنران پس از مروری به رهیافت‌های مختلف مربوط به هویت، به دستاوردهای ارتباطات و نقش تعیین‌کننده رسانه‌های گروهی در جهان معاصر اشاره می‌کند و تکثر رسانه‌ای را از رهاوردهای انقلاب مزبور می‌شمارد. وی با نقد هویت‌بخشی تحمیلی رسانه‌های یک‌سویه، راه کسب مقبولیت همگانی رسانه‌های گروهی را در ارتباط دوسویه با مردم می‌داند و تکثر رسانه‌ای را اجتناب‌ناپذیر می‌شمارد و در عین حال معتقد است بدین دلیل روشن، رسانه‌های جمعی زمینه بحران هویت را پدید آورده‌اند.