نویسندگان

1 نویسنده کتاب

2 عضو هیأت علمی پژوهشکده امام خمینی(هر) و انقلاب اسلامی (مترجم)

چکیده

در تحلیل مسائل قومی و ملی، مورخان و نظریه‌پردازان علوم اجتماعی غالباً به تأثیر سیاست بر قومیت و ناسیونالیسم و کاربردهای آن برای نخبگان توجه دارند. درواقع دیدگاه آنان تجددگرا و ابزاری است. لیکن، اسمیت در این مقاله، فهم مسائل قومی و ملی را نیازمند بررسی رابطه‌ی فرهنگ و سیاست و هم‌چنین روابط قومی ماقبل مدرن با ملت‌های مدرن می‌داند. رابطه‌ای که از نظر او باید از طریق سه فرایند تاریخی پالایش فرهنگ، فراگیر شدن ایده‌ی برگزیدگی قومی و قلمرو بخشیدن به خاطره‌ی جمعی تبیین شود. از نظر مؤلف این فرایندها بیشتر در روزگار مدرن ظاهر شده و شالوده بسیاری از منازعات سیاسی کنونی می‌باشد.