نویسنده

دکتری علوم سیاسی و عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده

هویت ازجمله ویژگی‌های انسانی است، مبنای روان‌شناسانه دارد و در تعامل «خود» یا «دیگری» شکل می‌گیرد. تکوین هویت جمعی نیز، در ارتباط یک «ما» با «ما»ی دیگر است. این «ما»ی دیگر، می‌تواند گروه، جمع، ملت و یا قوم باشد. به نظر نویسنده‌ی مقاله هویت ملی در جهان سوم پیامد شکل‌گیری دولت ملی و رشد ملی‌گرایی است که «ما»ی جهان سوم را در مقابل «دیگری» غرب مطرح کرد. مؤلف ضمن بیان نگرش‌های مختلف نسبت به هویت ملی در ایران، دیدگاه امام خمینی را درباره‌ی ملت و هویت ملی ـ تبیین کرده و نسبت به آن را با دیگر دیدگاه‌های هویت ملی در ایران سنجیده است.