نویسندگان

1 ستاد کُرسی مردم شناسی دانشگاه تهران

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

4 استادیار علوم سیاسی دانشگاه ویس کانسین امریکا

5 جامعه شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این شماره از فصلنامه به «فرهنگ و هویت ایرانی» اختصاص یافته است. آنچه از نظر خوانندگان ارجمند می‌گذرد نظریات و تحلیل‌های جمعی از اساتید دانشگاه می‌باشد که پیرامون تعریف و مفهوم‌سازی فرهنگ و هویت، انواع هویت، هویت و فرهنگ ملی، آسیب‌شناسی فرهنگ و هویت ملی، فرصت‌ها و چالش‌های فراروی آن و راهکارهای حفظ و تقویت هویت و فرهنگ ملی مطرح گردیده است.
شرکت‌کنندگان در میزگرد عبارتنداز: آقایان؛ دکتر محمود روح‌الامینی استاد کرسی مردم‌شناسی دانشگاه تهران، دکتر سیدعلی‌رضا بهشتی استادیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر محمدرضا تاجیک استادیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر علی ابوطالبی استادیار علوم سیاسی دانشگاه ویس‌کانسین امریکا و دکتر علی یوسفی جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد.