نویسندگان

استاد بخش شیوه آموزش و مطالعات اداری در دانشگاه کالگری

چکیده

جان دبلیو فرایسن، استاد بخش شیوه‌ی آموزش و مطالعات اداری در دانشگاه کالگری است که دروس «آموزش‌های چندفرهنگی» و «آموزشی بومی» را تدریس می‌کند. او در این حوزه تعداد زیادی کتاب و مقاله به رشته‌ی تحریر در آورده است که از آن میان می‌توان به «مدارس با یک هدف» و «مارپیچ فرهنگی» اشاره کرد.
جان فرایسن در کتاب «زمانی که فرهنگ‌ها با هم برخورد می‌کنند» بر این باور است که کانادا، متشکل از گروه‌های قومی متفاوت، واقعیت چندفرهنگی بودن را نمایش می‌دهد؛ با نمایشی که چیزی نیست جز حضور گوناگونی‌های متعارض در قالب جغرافیایی واحد. با توجه به این عینیت جوهری، سؤال اصلی این کتاب 208 صفحه‌ای این است: تا چه حد امکان دارد که یک ساختار اجتماعی پویا، ضمن حفظ و اشاعه‌ی فرهنگ گروه‌های مختلف تشکیل دهنده‌ی خود، تمامیت ساختار و تداوم خود را نیز محفوظ دارد؟ (ص 17)
نویسنده‌ی کتاب، به مانند دیگر لیبرال‌های غربی، معتقد است که نزدیکی فرهنگ‌ها در ضمن حفظ هویت اقوام و نگهداشت انسجام ساختاری جوامع ـ در عین حفظ تعارض ـ آبشخوری جز آگاهی ندارد؛ که این نیز از بستری جز آموزش برنمی‌خیزد.