نویسنده

استاد مردم‌شناسی دانشکده حقوق علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

هر ملت و جامعه‌ای دارای فرهنگ و تمدن خاص خود است که از عناصر متفاوتی تشکیل شده است. مطابق نظر مردم‌شناسان مناسک، سنت‌های آئینی، اعیاد و اسطوره‌ها بخشی از این عناصر می‌باشند که دارای کارکردهای مختلفی هستند. برخی از این عناصر دارای دامنه‌ی محدودی بوده و محصور به یک خرده‌فرهنگ هستند و برخی دیگر از چنان گستردگی و دامنه‌ی وسیعی برخوردارند که به‌عنوان جزئی از فرهنگ و هویت ملی محسوب می‌گردند.
به منظور بررسی چگونگی پیدایش و اشاعه‌ی فرهنگ در بستر جغرافیا، ویژگی‌های سنت‌ها، مناسک و آئین‌های ملی و دینی و کارکردهای آن در ایران، از جناب آقای دکتر اصغر عسگری خانقاه استاد مردم‌شناسی دانشکده حقوق علوم اجتماعی دانشگاه تهران دعوت نمودیم تا در گفت‌وگوی علمی شرکت کنند. این گفت‌وگو در پایان اسفندماه 1378 با حضور آقایان دکتر احمد رضایی سردبیر سرویس معرفی و نقد کتاب و داود میرمحمدی دبیر سرویس گزارش‌های فصلنامه صورت گرفت. در زیر مطالب این گفت‌وگو را پی می‌گیریم.