نویسنده

دکتری علوم سیاسی و عضو هیأت علمی پژوهشکده امام خمینی(ع) و انقلاب اسلامی

چکیده

در این مقاله محقق تلاش می‌کند ارتباط مفاهیم وفاق اجتماعی، فرهنگ سیاسی و مشروعیت سیاسی را مشخص سازد و پلی نظری میان این مفاهیم برقرار کند. در دنباله پس از ارائه تعاریف دیدگاه تنی چند از نظریه‌پردازان مفهوم وفاق اجتماعی و فرهنگ سیاسی به نقد کشیده می‌شود و با استفاده از بحثی نظری، مفهوم وفاق اجتماعی در ایران در دوره‌های مختلف زمانی تشریح می‌شود.