نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزد اسلامی

4 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

فصلنامه‌ی مطالعات ملی سلسله مباحثی را در باب «همبستگی و وفاق اجتماعی» با حضور اساتید حوزه‌های مختلف علمی آغاز نموده است. مباحث مربوط به نخستین نشست پیرامون این بحث، در شماره‌ی اول فصلنامه به چاپ رسید و اینک دور دوم این گفت‌وگوها را در محضر استادان ارجمند آقایان؛ دکتر مسعود چلبی دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر محمدرضا تاجیک استادیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر حمید احمدی استادیار علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دکتر مجتبی مقصودی استادیار علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی و آقای نورالله قیصری عضو هیأت علمی پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی و دبیر سرویس مقالات فصلنامه، دنبال می‌نماییم.