نویسندگان

چکیده

مقدمه
این واقعیتی غیرقابل کتمان است که ایجاد فضایی معقول برای تعامل گروه‌ها و جوامع متفاوت، نیاز به شناخت عواملی دارد که در ایجاد ارتباط بین افراد مؤثرند. در این رابطه کتاب «فروفکنی تفاوت‌ها: ارتباط مؤثر میانگروهی»، نوشته ویلیام گادیکانست اثری سودمند است. این کتاب را انتشارات سیج در 256 صفحه به جامعه‌ی علمی عرضه کرده است. گادیکانست که از استادان برجسته‌ی «ارتباط کلامی» دانشگاه دولتی کالیفرنیا در فولر تول است، در این کتاب و دیگر کتاب‌های خود، سعی دارد به ایجاد یک تئوری جامع در خصوص «ارتباط میانگروهی» دست یابد.
نویسنده در طول کتاب عواملی را که در شکل‌گیری ادراک انسان‌ها درخصوص ایجاد ارتباط با دیگران مؤثر هستند، مشخص و بررسی می‌کند. در این چارچوب او با تکیه بر مجموعه‌ای از نظریات و آثار محققان ارتباطات، از دیدگاهی آکادمیک رابطه‌ای منطقی بین مقررات هر گروه و محیط اطراف آنها می‌یابد و بر این اساس توجیه می‌کند که چگونه می‌توان برای افراد خارج از گروه قومی یا زبان و یا فرهنگی، در این محیط جایگای متناسب یافت هدف این است که از احتمال تأثیر مخرب روش‌های گوناگون ارتباطی، متأثر از فرهنگ‌های متفاوت در ایجاد ارتباط مؤثر، جلوگیری کرد.
گادیکانست در کوشش برای تعیین عناصر مؤثر در ارتباط موفق بین گروه‌های متفاوت، تمام تأکید خود را بر نتیجه‌ی ارتباط بین افراد، قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، معیار او درخصوص توانایی یا عدم توانایی ایجاد ارتباط، بستگی به نتیجه‌ی تعامل دارد. او توجه چندانی به فرایند دستیابی به ارتباط ندارد. از نظر او قضاوت در مورد توانایی ارتباط افراد می‌بایستی متکی به نهایت فعالیت آنان باشد؛ اما در این مورد از درک این نکته عاجز می‌ماند که ارتباط می‌بایستی متناسب با زمان، شخص و چارچوب شناختی دیگر افراد جامعه صورت گیرد. آنچه رفتار و تصورات انسان‌ها را، به دور از وابستگی‌های قومی و زبانی شکل می‌دهد، هنجارها و قواعد حاکم بر فرایند ارتباط است؛ هنجارها و قواعدی که معمولاً به جهت آگاهی کامل از آنان و نیز تنیدگی کاملشان در متن جامعه توجهی برنمی‌انگیزد، و این موضوع است که نویسنده نیز به راحتی از کنار آن می‌گذرد.