نویسندگان

دفتر ترجمه فصلنامه (ترجمه)

چکیده

گسترش طرح‌ها و برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی می‌تواند گام مؤثری در جهت ملت‌سازی محسوب شود. اما در اغلب کشورهای کمتر توسعه‌یافته، رسیدن به چنین مرحله‌ای مستلزم فراهم آمدن عوامل گوناگونی است. یکی از راه‌های ایجاد همبستگی ملی و وفاق اجتماعی در میان جوامع چندقومی، بهره‌گیری از وسایل ارتباط جمعی است که می‌تواند از طریق تأثیرگذاری بر اذهان توده‌ها، سهم به سزایی در شکل دادن به وحدت گروه‌ها و اقوام داشته باشد.
اس.سی. دوب برنده‌ی یازدهمین جایزه‌ی سالانه‌ی علوم اجتماعی کمتر توسعه‌یافته‌ی جهان، به بررسی نقش رسانه‌ها در حفظ و گسترش هویت فرهنگی جوامع مرکب بپردازد و به شرایط لازم برای کسب موفقیت در تأثیرگذاری بر روی نگرش برتری‌طلبی قومی حاکم بر این جوامع و نحوه‌ی ارتباط مؤثر با مخاطبان جهت دریافت و پذیرش پیام اشاره کند.