نویسنده

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

ناهمگونی قومی Ethnic Heterogeniety یکی از اجزای ناهمگونی جمعیتی است. اگر قوم را با ممیزه‌های فرهنگی چون؛ زبان، مذهب، آداب و رسوم، پیشینه‌ی تاریخی و مهم‌تر از همه هویت قومی تعریف و شناسایی کنیم، معنی ناهمگونی قومی ناظر بر وجود اقوام متعدد با شناسه‌های مختلف فرهنگی، پیشینه‌ی متفاوت تاریخی و هویت چندگانه‌ی قومی در درون یک کشور است.
در مقابل ناهمگونی قومی؛ همگونی قومی قرار دارد که از وجود قومی مشخص در چارچوب جغرافیای واحد سیاسی خبر می‌دهد.
نویسنده با در نظر گرفتن مشکلات ناشی از ناهمگونی قومی به‌عنوان یکی از چالش‌های دولت‌های معاصر، راهبردهای مختلفی را که در این مورد ارایه شده، در چهار حوزه؛ جهانگرایان، منطقه‌گرایان، فدرالیست‌ها و ملی‌گرایان طرح و بررسی می‌کند.