نویسندگان

1 مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز گفت‌وگوی تمدن‌ها

2 سردبیر فصلنامه گفت‌وگو و پژوهشگر مسائل سیاسی

3 جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

4 عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

گفت‌‌وگو یکی از مفاهیم مهم در ادبیات سیاسی، اجتماعی و از موضوعات اساسی است که در تعامل بین دولت‌ها و ملت‌ها در سطح بین‌المللی از یک سو و در درون کشورها میان اقشار و گروه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقوام و اقلیت‌ها از سوی دیگر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
هم‌اکنون که شاهد وقوع تحولات سیاسی ـ‌ اجتماعی در منطقه خاورمیانه و دیگر نقاط جهان و جایگزین شدن جنگ و خشونت‌ به جای صلح و دوستی هستیم و جهان در آستانه بحران عظیم بین‌المللی و نابودی فرهنگ، تمدن و دستاوردهای بشری قرار دارد، مقوله گفت‌وگو به‌عنوان راهبردی برای حل سوء‌تفاهم‌ها و اختلاف‌های میان ملت‌ها و دولت‌ها و جایگزین کردن آن به جای جنگ و نزاع بیش از پیش نمایان شده است.
با عنایت به چنین اهمیتی، فصلنامه مطالعات ملی تلاش دارد تا از طریق طرح این مقوله مهم، ضمن خلق و تولید دانش بیشتر در ادبیات سیاسی موجود، به تحقق این امر در تعامل‌ها و مناسبات میان جوامع، ملت‌ها و دولت‌ها کمک نموده و زمینه‌های اجرای آن را فراهم سازد. مطلب حاضر، قسمت دوم میزگرد گفت‌وگو است که با حضور آقایان دکتر عطااله مهاجرانی؛ مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز گفت‌وگوی تمدن‌ها، مراد ثقفی؛ سردبیر فصلنامه گفت‌وگو و پژوهشگر مسائل سیاسی، دکتر سعیدرضا عاملی؛ جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و دکتر مهدی منتظرقائم؛ عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که اجرای این میزگرد را نیز برعهده داشت، برگزار شد. در این میزگرد، پیرامون موضوعاتی هم‌چون ضرورت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گفت‌وگو، موانع و ملزومات آن، روش‌های ارتقاء جایگاه ایران در گفت‌وگوهای بین‌المللی و اولویت‌ها و برنامه‌ریز‌های انجام شده در این زمینه، بحث و تبادل‌نظر به عمل آمده است.