نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه تربیت مدرس

2 دکترای جامعه‌شناسی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و دارای تألیفات و ترجمه‌هایی در زمینه مسائل جامعه‌شناختی ایران، فرهنگ‌شناسی و مفاهیم سیاسی

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی تجربی رابطه‌ هویت ملی و قومی در بین جوانان تبریز است؛ اینکه جوانان تبریز تا چه میزانی به هویت ملی پایبند هستند و چه میزانی از هویت قومی را دارا هستند و چه رابطه‌ای بین این دو نوع هویت جمعی متصور است. در این تحقیق برای سنجش میزان هویت ملی از مؤلفه‌های آن مانند گرایش به زبان و ادبیات فارسی، میراث فرهنگی ملی، وابستگی ملی، گرایش سیاسی و گرایش دینی استفاده شده است. هم‌چنین برای سنجش میزان هویت قومی از مؤلفه‌هایی نظیر گرایش به زبان و ادبیات ترکی، موسیقی ترکی، گرایش به تاریخ قومی و وابستگی قومی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که جوانان تبریز در عین گرایش به هویت ملی نسبت به هویت قومی نیز گرایشی قوی دارند و بین این دو نوعِ هویت جمعی، رابطه‌ مثبتی برقرار است.

کلیدواژه‌ها