نویسنده

کارشناس‌ ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران و عضو تحریریه مجله هنر هشتم

چکیده

یورگن هابرماس جامعه‌شناس و فیلسوف معاصر، از آن دسته افرادی است که با وجود نظریه‌پردازی فراوان، همواره ثبات فکری داشته و در راستای تکامل اندیشه‌هایش گام بر‌داشته است. احاطة او بر اکثر حوزه‌های علوم انسانی، فهم آثارش را با مشکل روبرو ساخته به‌گونه‌ای که خواننده را گاه شیفته و گاه دلسرد می‌نماید.
در نظریه‌پردازی‌های هابرماس، “گفت‌وگو” از جایگاه بلندی برخوردار است. در این مقاله اهمیت “گفت‌وگو” و رابطه آن با سایر نظریه‌های هابرماس و ازجمله، اهمیت “گفت‌وگو” در “حوزة عمومی” و یا نقش آن در “تئوری حقیقت” مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها