نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار جمعیت‌شناسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران و محقق افتخاری دانشگاه وایکاتو نیوزیلند و دانشگاه غرب سیدنی، استرالیا

چکیده

این مقاله‌ی پژوهشی معطوف به بررسی ملاحظات جمعیتی مناطق مختلف ایران است. پرسش کلیدی تحقیق حاضر عبارت است از این‌که آیا رویکردهای جمعیتی افراد ساکن در مناطق مختلف ایران با همدیگر متفاوت است یا مشابه؟ تجزیه و تحلیل‌های این تحقیق مبتنی بر یک بررسی پیمایشی است که جمعیت نمونه آن را مردان و زنان ساکن نقاط شهری و روستایی دوازده شهرستان منتخب ایران تشکیل می‌دهند. به‌طور خلاصه، نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که به‌رغم وجود برخی تشابهات در رویکردهای جمعیتی، کماکان تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای بین افراد ساکن در مناطق مختلف ایران از نقطه‌نظر رویکردهای جمعیتی آنان مشاهده می‌شود. برهمین اساس و با توجه به تفاوت مناطق در سرتاسر ایران، نتایج تحقیق حاضر بر این اصل بنیادین تأکید دارند که موفقیت پایدار سیاستگذاری‌های جمعیتی مستلزم توجه کافی به مناطق مختلف کشور و منوط به مطالعات دقیق علمی ناظر بر رویکردهای جمعیتی ساکنین مناطق مختلف در سرتاسر ایران است.

کلیدواژه‌ها