نویسندگان

چکیده

آنتونی الیوت استاد نظریه اجتماعی و سیاسی در دانشگاه وست اینگلند است و همزمان ریاست مرکز نظریه انتقادی را نیز برعهده دارد. از ایشان کتاب‌های زیادی مانند: نظریه اجتماعی و روانکاوی در وضعیت در حال گذار و طلوع جان لنون منتشر شده است.