نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ، مدرس دانشگاه

چکیده

گروه‌های ایلی در تاریخ ایران به خصوص بعد از اسلام تا دوره‌ی پهلوی نقش مسلط و حساسی ایفا نموده‌اند. تمام سلسله‌های ایران تا پهلوی منتج از اشرافیت ایلی بوده‌اند. رؤسای ایلات از دوره صفویه به بعد مسئولیت اداره غالب مناطق ایران به خصوص در دوره قاجاریه را به عهده داشتند. ایلات غالباً با اتکاء به قدرتی که داشتند رقیب حاکمیت مرکزی نیز به‌شمار می‌آمدند. این قدرت ناشی از نوع تولید، قدرت بازدهی، نظام سیاسی، اجتماعی و سلسله مراتب ایلی بود. بختیاری‌ها یکی از این ایلات بودند. بختیاری‌ها شعبه‌ای از اقوام لُر هستند که در جنوب غربی ایران زندگی می‌کنند. تقریباً از دوره صفویه نقش مهمی در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران به عهده داشتند. موقعیت ویژه و ممتاز جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی حوزه‌ی بختیاری باعث شد تا به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم همیشه مورد توجه دولت‌ها و حتی بیگانگان باشد. آنچه در این مقاله تقدیم دوستداران پژوهش می‌گردد کلیاتی پیرامون موقعیت جغرافیائی، مسائل نژادی، ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و سابقه تاریخی ایل بختیاری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها