نویسنده

دکتری تاریخ و استادیار تاریخ دانشگاه ارومیه

چکیده

مجله‌ “آینده” یکی‌ از پیشگامان‌ احیای‌ هویت‌ ملی‌ دوره معاصر و از نظریه‌پردازان‌ وحدت‌ ملی‌ و فراهم‌ آورندگان‌ مقدمات‌ نظری‌ دولت‌ مطلقه‌ و مدرن‌ در ایران‌ است‌. این‌ مقاله‌ می‌کوشد با توجه‌ به‌ خط‌ مشی‌ها و جهت‌گیری‌های‌ کلان‌ این‌ نشریه‌ و با تأکید بر پژوهش‌های‌ تاریخی‌، مقالات‌ ادبی‌ و سیاسی‌ آن‌، پیوند دو مقوله‌ تاریخ‌ با هویت‌ و تاریخ‌نگاری‌ هویت‌گرا را در نگاشته‌های‌ نشریه‌ مذکور جست‌وجو کند. همین‌طور تعاملات‌ آنها را بر یکدیگر با عنایت‌ به‌ ضرورت‌ها و بایستگی‌های‌ تاریخ‌نگاری‌ هویت‌گرا در فضای‌ سیاسی‌ ـ اجتماعی‌ و اندیشگی‌ پس‌ از مشروطه‌ و آغاز دوره‌ پهلوی‌ نشان‌ دهد.

کلیدواژه‌ها