سخن سردبیر

نویسنده

چکیده

شناخت گذشته هر ملت جز به کمک آثار به جای مانده از گذشتگان ـ اعم از مکتوب و غیرمکتوب ـ میسّر نیست. تاریخ‌نگاران ازجمله تلاش‌گران این حوزه محسوب می‌شوند که به کمک ابزار علمی تلاش می‌کنند تا معرفت حاضران را درباره‌ی گذشتگان افزایش دهند.
تاریخ‌نگاران نیز  همانند سایر انسان‌ها تحت تأثیر شرایط اجتماعی  و فرهنگی جوامع خود هستند و زاویه دید آنها نسبت به حوادث تاریخی، تأثیر مهمی در چگونه دیدن واقعیت‌ها دارد، به طوری که رابطه دیالکتیکی ذهن تاریخ‌نگاران و وقایع تاریخی، نهایتاً منجر به تولد اثری تاریخی می‌گردد.