سخن سردبیر

نویسنده

چکیده

گروهی از صاحب‌نظران را عقیده‌ بر این است که دولت ملی قبل از دولت مدرن وجود داشته است. تشکیل دولت‌های مدرن و به خصوص ملت با مفهوم جدید آن پس از انقلاب صنعتی در اروپا مطرح شده و این اندیشه به سایر نقاط جهان سرایت نموده است. اسمیت و دیگران معتقدند که عمر دولت‌های ملی در برخی کشورهای باستانی مانند ایران، و هند، چین و مصر، به قدمت حضور مردمان این سرزمین‌ها در تاریخ، دراز می‌باشد. بی‌جهت نیست که هگل تشکیل اولین دولت ـ به معنی امروزی ـ  را به ایرانیان عصر مادها نسبت می‌دهد؛ و مادها را نخستین طلایه‌داران دولت می‌داند.