نویسندگان

چکیده

کتاب «چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟» توسط نشر توسعه در تهران در سال 1379 منتشر شده است.
علاوه بر مقدمه‌ی ناشر، پیش‌گفتار و طرح مسأله، این کتاب در دو بخش و سیزده فصل سازماندهی شده و شامل 505 صفحه متن، 24 صفحه فهـرست منـابع و 39 صفحه فهرست اَعلام می‌باشـد. متأسفـانه دربـاره‌‌ی نویسنده اطلاعاتی به دست نیامد و در این کتاب نیـز هیـچ توضیحی درباره‌ی او، آثار و حـوزه‌ی فعالیت وی ارایه نشده است.