نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، پژوهشکده علوم دفاعی دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

در این مقاله سعی شده است تا زمینه‌های انسجام ملی چون؛ تداوم سرزمینی، مذهب تشیع، ادغام اجتماعیِ ناشی از جریانات مهاجرتی و تقسیمات کشوری، ارتباطات، مشارکتِ در تحولات سیاسی کشور و نقش عوامل فرهنگی توصیف و تحلیل شود.

کلیدواژه‌ها