نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

چکیده

مطالعه و بررسی ادوار مختلف تاریخ ایران، برای پژوهشگرانی که پیرامون هویت ایرانی یا هویت ملی تحقیق و بررسی می‌نمایند، از اهمیت اساسی برخوردار است، عباس اقبال، یکی از بزرگ‌ترین مورخان تاریخ ایران، به اتکا‌‌ی مطالعات و بررسی‌های تاریخی و ادبی درباره‌ی هویت ایرانی بر این باور است که کیستی و هستی ایرانیان اگرچه در طول تاریخ، به‌خصوص پس از ورود اسلام به ایران دگرگونی‌‌هایی یافته، اما شاکله‌ی اصلی آن، زبان و ادبیات فارسی و مجموعه‌ی خُلق و خو و آداب و رسوم ایرانیان بوده است. به طور کلی اقبال معتقد است هویت ایرانی بر میراث ایران باستان، آموزه‌های متعالی دین اسلام و تجدد غربی استوار است. وی در تاریخ‌نگاری خود نیز به طور گسترده از دست‌آوردهای غربیان در این زمینه تأثیر پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها