نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ تربیت مدرس و عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان

چکیده

با ظهور اسلام،‌ زبان عربی به‌عنوان زبان دین و سیاست، به زبان علمی و تمدن اسلامی تبدیل شد.
فتح ایران به وسیله‌ی مسلمانان، موجب شد که اغلب ایرانیان، اسلام و زبان عربی را به‌عنوان دین و زبان جدید و بخشی از هویت نوین خود پذیرفته و در تدوین و توسعه‌ی زبان عربی و گسترش دین اسلام نقش مؤثری ایفا نمایند.
ایرانیان تازه‌ مسلمان، به خوبی، بین هویت اسلامی و ایرانیِ خود پیوند برقرار کرده و با زبان جهانی اسلام و تمدن اسلامی به نگارش تاریخ روی آوردند.
انتقال ویژگی‌های هویتی ایرانیان، تنها از طریق نوشتن تاریخ میسر بود و برای آنکه مخاطبان سراسر قلمرو جهانِ اسلام از مرزهای چین تا کوه‌های پیرنه در فرانسه با آن آشنا شوند، مورخان ایرانی ناگزیر به استفاده از زبان و ادبیات عرب بودند، و همین انعکاس حضور تاریخی و نمایش تجربیات و توان فکری و معنوی، آن چیزی است که ما به‌عنوان ضرورت تلاش و کوشش برای انتقال تاریخ ملی از طریق زبان عربی مورد بحث قرار می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها