نویسندگان

1 استاد بخش جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی دانشگاه شیراز

2 عضو هیأت علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد

3 عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

4 عضو هیأت علمی دانشکده مرکز اسناد ملی ایران

چکیده

کشور ایران از نظر شاخص‌های مهمی چون نوع زندگی، شیوه‌ی غالب معیشت، میزان تبعیت از شرایط جغرافیایی و اقلیمی و ساختار فرهنگی ـ اجتماعی به سه جامعه‌ی شهری، روستایی و عشایری تقسیم شده‌ است. در این میان، جامعه‌ی عشایری، بنا به دلایل زیر نیازمند مطالعه و بررسی بیش‌تری است.
1-     قدمت و سابقه‌ی تاریخی
2-     نقش ایشان در اقتصاد ملی و خودکفایی ایران (در گذشته و حال)
3-     نقش آنان در حفظ سرحدات و تمامیت ارضی کشور
4-     برخورداری از جایگاه ویژه به لحاظ فرهنگ و هویت ملی
5-     ارایه‌ی راهبردهایی جهت استفاده برنامه‌ریزان و سیاستگذاران
برای این منظور فهرستی از مسایل و موضوعات مرتبط با عشایر تنظیم شد و عناوینی که مطمح نظر فصلنامه‌ی مطالعات ملی بود، در این میزگرد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
تعریف و مفهوم‌سازی عشایر و مفاهیم مشابه؛ قدمت و سوابق زندگی عشایر‌ی و ایلی در ایران؛ علل استمرار، دوام و رواج زندگی ایلی و عشیره‌ای در کشور؛ نقش ایلات و عشایر در حفظ فرهنگ و هویت ملی و حفظ سرحدات و استقلال سیاسی، اقتصادی و دفاع از ایران (نقش دفاعی عشایر)؛ تغییر و تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در زندگی ایلات و عشایر (تحو‌ل‌شناسی در جامعه‌ی عشایر) و آینده‌ی جامعه‌ی عشایری و سیاست‌ها، رویکردها و برنامه‌‌ریزی‌های دولت برای آینده‌ی زندگی عشایر، ازجمله موضوعات و محورهایی است که در این نشست و میزگرد مورد بررسی قرار گرفته است.