نویسندگان

چکیده

به اهتمام دفتر امور اجتماعی و انتخابات استانداری سمنان، جلد دوم کتاب «سیمـای استـان سمنـان؛ جمعیت، عشایر و فرهنگ عامه»، در سـال 1381 با شمارگان 2000 نسخه، و در 554 صفحه به زیور طبع آراسته شد.
سـازمان‌دهی کتـاب در قالب سه دفتر به انضمام مقدمه و کلیات انجام پذیرفته است.
دفتر اول تحت عنوان «جمعیت» مشتمل بر شش فصل، در 110 صفحه توسط آقایان محمدحسین احسانی و عباس ابک به رشته‌ی تحریر در آمده است.
دفتـر دوم با عنـوان «عشایر» در قالب نُه فصـل در 175 صفـحه به وسیله آقای علی‌رضا شاه‌حسینی تهیه و تدوین شده است.
دفتر سوم یا آخرین بهره از کتاب سیمـای استـان سمنـان، با عنـوان «فرهنگ عامه»، در 240 صفحه و در چهار بخش و 23 فصل توسط آقای حسن شادپور تألیف گردیده است. «مقدمه»ی این کتاب را استاندار وقت استان سمنان نگاشته، به‌علاوه مدیر کـل امـور اجتمـاعی و انتخابات استانـداری سمنـان، تـحت عنــوان «سخنی بـا خـواننده»، به ضرورت تدوین این اثـر و دیگر آثار در شُرف انتشار مربوط به استان سمنان نکاتی را مطرح ساخته ‌است، که به انضمام «کلیات»، قبل از ساختار اصلی کتاب قرار گرفته و 25 صفحه از حجم آن را به خود اختصاص داده است.