نویسندگان

چکیده

کتاب «کردان پارس و کرمان»، که حاصـل کاری پژوهشی می‌باشـد در 440 صفـحه توسـط انتشـارات صـلاح‌الدین ایوبی ارومیـه در سـال 1381 به زیور طبع آراسته شده است.
کتاب، در پنج بخش کلی، شامل یک پیش‌گفتار و کلام نخست و فهرست منابع و مآخذ و یک نمایه از اشخــاص و امـاکـن تشکیـل و فصـل‌بنـدی شـده است. نـویسنده‌ی محتـرم برای تـدوین کار پـژوهشی خـود، از 113 منبع فارسی، یک منبع انگلیسی، 15 مقالـه و 37 مصـاحبه بهره‌ برده است. جمعاً حدود یک پنجـم کتـاب (85 صفحه) شامـل عکس‌های افـراد و مکان‌هایی است که تحقیق در آن‌جا صـورت گـرفته است.