نویسندگان

نویسنده کتاب

چکیده

کتـاب «خـداونـد و قـربـانگـاه: رویـارویی روشنفکــری ایـران بـا مـدرنیته» نوشته‌ی فرزین وحـدت در سال 2002 از سوی انتشارات دانشگاه سیراکوز منتشر شده است. این کتاب دارای پیشگفتار، مقدمه و دو بخش (با پنج فصل)، نتیجه‌گیری و یک پیوست نسبتاً مفصل در 280 صفحه درباره‌ی مدرنیته است. این اثر درواقع رساله‌ی دکترای فرزینِ وحدت در رشته‌‌ی جامعه‌شناسی از دانشگاه برندیس و یکی از آثار مجموعه‌ای به نام تاریخ سیاسی و فکری مدرن خاورمیانه است.
کتاب مورد بحث، دیدگاه اکثر روشنفکران ایرانی را درباره‌ی مدرنیته گـردآوری کـرده و درواقـع تـاریـخ اندیشه‌‌ی سـیاسی و فکـری ایران در یکصـدوپنجاه سـال گذشته است. به همین دلیل کتاب مملـو از اطلاعات جالب و خواندنی است و بسیاری از دقایق و ظرایف بحث را می‌توان با توجه به همین جزئیات به دست آورد. با این همه، تلاش بر این است که «تز» اصلی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم و با پرهیز از ورود به لایه‌های پیچ‌درپیچ کتاب به بررسی این مسأله می‌پردازیم که نویسنده چه‌گونه تز خود را در نسبت با تاریخ روشنفکری در ایران دنبال کرده است.