نویسندگان

1 استاد بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی دانشگاه شیراز

2 عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

3 عضو هیأت علمی دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

4 عضو هیأت علمی دانشکده ی مرکز اسناد ملی ایران

چکیده

مطالب این شمـاره ادامه‌ی مباحث میزگـرد «عشایـر و هـویت ایـرانی» است که نخستین بخش آن در هفدهمین شمـاره‌ی فصلنامه ارایـه شـد. در میـزگـرد قبل، مفهـوم‌سـازی واژه‌ی عشایـر، سـابقه‌ی زندگی کوچ‌نشینی و عشـایـری و دلایـل جغـرافیایی، تاریخی و فرهنگی استمرار آن در ایران، نسبت میان جامعه‌ی‌ عشایری با فرهنگ ملی و نقش ایلات و عشایر در حفظ و تقویت هویت ایرانی، مورد بررسی قرار گرفت.
در ایـن شمـاره، نقش ایـلات و عشایـر در حفظ سـرحدات و استقلال سیـاسی ـ اقتصادی کشور، تحول‌شناسی در جامعه‌ی عشایر و تغییرات به وجود آمده در آن، آینده‌ی زندگی عشایر در ایران و سیاست‌ها، روی‌کردها و برنامه‌های دولت برای این جامعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.