نویسندگان

چکیده

کتـاب تـاریـخ سیـاسـی کهگیلـویه را می‌توان در زمره‌ی کتـاب‌های دوران پختگـی و سنجیـدگـی تـاریـخ‌نگـاری عشایـری منطقه برشمرد. این کتاب که حـاوی 580 صفحـه مطلب بـه همـراه ضمـایمـی از قبیـل: اسنـاد، نـامـه‌هـا، گـزارش‌ها و عکس‌های مربوطه است، سعی دارد با نگاهـی تحلیلی مبتنی بـر تحـولات عمـومی و ملـی کشـور و اتفـاقـات خـاص منطقـه، تحـولات را تـوصیف و تبییـن کنـد. ایـن کتـاب با تصویری از مقتدرترین ایلخان منطقه و بیگلربیگی منطقه در دوران قـاجـاریـه؛ یعنی، کریم‌خـان بویراحمـدی معـروف به بهادرالسلطنه بـر روی جلـد آغـاز می‌شـود. در ذیل ایـن تصـویـر, عکس دیگــری از ســران مسلــح عشـایـر بویراحمدی به همراه تیپ بهبهان ـ که مربـوط به زمـان اعـلام آمـادگی آنان جهت سـرکوبی غایله‌ی آذربایجـان در دوره‌ی پهلوی است ـ چاپ شده است.