نویسندگان

نویسنده کتاب

چکیده

ریچـارد تاپـر از محققـان سرشناس مسایل خاورمیانه و مدرس مردم‌شناسی در مـدرسـه‌ی مـطالعـات شـرقـی و آفریقایی در دانشگاه لندن است.
زمینـه‌ی اصلی تحقیقات و تألیفات او کـوچ‌نشینی و حیـات عشـایـری و هم‌چنین روابـط گـروه‌هـای قـومـی و اقلیت‌هـا می‌باشـد. وی، پیش از ایـن کتاب، به جز رساله‌ی دانشگاهی خود ـ که بـه شـاهسـون‌هـای آذربـایجــان اختصاص داده است ـ آثار مهم دیگری نیز در همین مـوضـوعات انتشار داده است که مـرتـع و سیـاست: اقتصـاد، منـازعـه و رســوم در میــان ایـلات شـاهسون ایـران (1979)؛ اسـلام در تـرکیه‌ی جـدیـد (1991)؛ فرهنگ‌های پُخت و پـز در خـاورمیـانه (به همـراه سـامی زُبیده 1994). از آن جمله‌انـد. تاپر اثـر دیگـری نیـز از خود بر جای گذاشته که تأکید آن بیش‌تـر بر مسـایل خـاورمیانه و ازجمله ایران و افغانستان است