نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم سیاسی و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران

چکیده

این نوشته در پی آن است که به نقش عشایر در حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران بپردازد. بدین منظور دو فرضیه را مورد برسی قرار داده است: فرضیه‌ای که در این باره برای عشایر نقش منفی قایل شده و دیگری فرضیه‌ای که نقش مثبتِ عشایر را در این خصوص تأییـد می‌کنـد؛ آن‌گاه با اشـاره به بحث اقـوام در جوامع غربی و تفاوت بنیادین آن‌ها با مقوله‌ی عشایر در ایران و ذکر نمونه‌هایی از عملکرد ایلات مختلف عشایـر ایـران، فرضیه‌ی دوم را پاسخ مناسبی بـرای پرسش اصلی مقاله معرفی می‌کند.

کلیدواژه‌ها