نویسندگان

1 نویسنده کتاب

2 پژوهشکده مطالعات راهبردی -عضو هیئت علمی -پژوهشگر و نویسنده

چکیده

کتاب «مشکله هویت ایرانیان امروز: ایفای نقش در عصـر یک تمدن و چند فرهنگ» در سال 1382 از سوی نشر نی و با قلم فاخـر دکتر فرهنگ رجایی به چـاپ رسیـده است. کتـاب در یک پیش‌گفتار، شش گفتار و در 264 صفحه به نگارش درآمده و به یکی از مهم‌ترین مسـایل ایـرانیـان امـروز یعنی هـویت می‌پردازد.